Wednesday, 25/11/2020 - 12:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2018

ĐẢNG ỦY XÃ ĐINH LẠC

CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐINH LẠC

*

Số: 06 /KH- CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 

 

 

 Đinh Lạc, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm 2018

  “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Thực hiện kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 06/4/2018 của Đảng ủy xã Đinh Lạc về việc học tập chuyên đề năm 2018;

“ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị  về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Chi bộ trường THCS Đinh Lạc xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018: “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ và các đoàn thể trong nhà trường, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW khóa XII của BCH Trung ương Đảng.

Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường.

Xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết. Chống bệnh quan liêu; Nói đi đôi với làm; Thực hiện tốt công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh.

Giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, hiểu được tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội.

Học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chuyên đề năm 2018, mỗi cá nhân cần làm tốt các mặt sau:

Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.

Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công tác.

Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường.

2. Yêu cầu

 Thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của cơ quan, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác.

 Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sinh hoạt chuyên đề, sơ kết, tổng kết, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI

1, Nội dung chuyên đề

Đảng viên lựa chọn nội dung đăng kí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 và năm học 2017- 2018, đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, cụ thể:

“ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Đối tượng học tập:

Toàn thể Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, người lao động trong nhà trường.

3. Hình thức tổ chức.

Đối với Chi bộ: Căn cứ vào kế hoạch của Đảng bộ xã và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 để xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ giáo dục của nhà trường cụ thể theo từng quý.

Đối với cá nhân: Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân. Cuối năm, vào tháng 12 hoặc trong dịp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Có bản tự đánh giá nhận xét xếp loại của cá nhân trong cả năm đề nghị Chi bộ, nhà trường nhận xét, đánh giá.

4. Thời gian tổ chức.

Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ trong năm 2018 với các nội dung cụ thể theo từng quý. Hoàn thiện trước 15/4/2018.

Báo cáo sơ kết trước 20/6/2018 và báo cáo tổng kết trước 05/12/2018

Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân. Hoàn thành đăng ký trước 15/4/2018. Báo cáo sơ kết hoàn thành trước 20/6/2018. Báo cáo tổng kết hoàn thành trước 01/12/2018.

Đánh giá việc tổ chức thực hiện vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng trường và các đợt thi đua

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, nhà trường là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng của chi bộ và đánh giá xếp loại nhà trường cuối năm.

5. Công tác tuyên truyền.

Chi bộ chỉ đạo nhà trường và tổ chức đoàn thể khác như Đoàn thanh niên, Công đoàn để làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên có nhận thức sâu sắc và thống nhất cao trong ý chí hành động để tham gia học tập và làm theo một cách tự giác.

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong việc thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.

Gắn nội dung học tập và làm theo vào công việc cụ thể của mỗi cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại nhà trường.

Thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống  và các tệ nạn xã hội.

Chi ủy và Ban giám hiệu tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo từng đợt thi đua và năm học.

BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên chủ động phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện.

6. Tài liệu phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 của Đảng ủy;

Tài liệu tập huấn báo cáo viên về nội dung chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” của Ban Tuyên Giáo.

7. Xây dựng kế hoạch “làm theo” Bác.

Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng bản cam kết tu dưỡng , rèn luyện, phấn đấu năm 2018 thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đăng ký nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí  Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cấn bộ, đảng viên ( Theo mẫu nộp về Đảng ủy 01 bản, 01 bản photo để tại Chi bộ để theo dõi)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi bộ nhà trường

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với nhiệm vụ giáo dục của nhà trường cụ thể theo từng tháng, quý.

 Hàng tháng sinh hoạt, chi bộ giám sát và đánh giá kế hoạch học tập của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Cuối năm Chi bộ tổ chức họp xét bình bầu các cá nhân và đề nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

2. Cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên

Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân. Hoàn thành đăng ký trước 20/4/2018. Báo cáo sơ kết hoàn thành trước 20/6/2018. Báo cáo tổng kết hoàn thành trước 01/12/2018.

Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được các nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.

Nội dung kế hoạch cá nhân được công khai trước chi bộ, nhà trường để mọi người cùng giám sát việc thực hiện.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên; đánh giá công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng cuối năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và năm học 2017 - 2018 của Chi bộ trường THCS Đinh Lạc. Yêu cầu các đảng viên, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

TM/CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

  - Đảng ủy xã (B/c);

  - Các đảng viên(T/h);

  - GV-NV toàn trường (T/h);

  - Lưu VP.

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thảo

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 169
Tháng 11 : 4.515
Năm 2020 : 50.801