Thursday, 09/07/2020 - 18:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Quy chế sinh hoạt chuyên môn trường THCS Đinh Lạc NH 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

  TRƯỜNG THCS ĐINH LẠC                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           

                                                                                                             Đinh Lạc, ngày 30 tháng 09 năm 2019

                                                                                                               

 

QUY ĐỊNH

Về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Năm học 2019 – 2020

Thực hiện kế hoạch số 173 / KH – THCSĐL ngày 20 tháng 9 năm 2019 của trường THCS Đinh Lạc kế hoạch thực hiện nhiêm vụ giáo dục bậc THCS năm học 2019 – 2020;

Thực hiện kế hoạch số      /KHCM-ĐL của trường THCS Đinh Lạc ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện nhiêm vụ chuyên môn năm học 2019 -2020;

Thông qua việc thảo luận cùng các tổ trưởng chuyên môn đầu năm, bộ phận chuyên môn trường THCS Đinh Lạc xây dựng quy định về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể như sau:

 1. QUY ĐỊNH VỀ CÁC LOẠI HỒ SƠ, SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN
 1.  CÁC LOẠI HỒ SƠ SỔ SÁCH

1. Hồ sơ nhà trường:

STT

Các loại sổ

Lưu trữ

 

Hồ sơ thi đua

CT công đoàn

 

Sổ theo dõi đơn thư

CT công đoàn

 

Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật HS

Hiệu trưởng

 

Sổ tiếp công dân

Hiệu trưởng

 1.  

Hồ sơ quản lý CBGV

Hiệu trưởng

 1.  

Hồ sơ KĐCL

PHT

 

Sổ quản lý tài sản, tài chính

NV kế toán

 

Sổ quản lý thiết bị giáo dục

NV thiết bị

 

Hồ sơ quản lý thư viện

NV thư viện

 

Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh.

NV Y tế

 

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên

Phó HT

 1.  

Hồ sơ quản lý chuyên môn

Phó HT, TTCM

 

Sổ ghi đầu bài

TPT Đội

 

Sổ đăng bộ

Văn phòng

 

Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến

Văn phòng

 

Sổ theo dõi phổ cập giáo dục

Văn phòng

 

Sổ gọi tên và ghi điểm

Văn phòng

 

Học bạ học sinh

Văn phòng

 

Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật

Văn phòng

 

Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Văn phòng

 

Sổ nghị quyết của nhà trường

Văn phòng

 

Sổ quản lý công văn đi, đến

Văn phòng

 1.  

Sổ GD phổ cập

PHT

 1.  

Hồ sơ trường chuẩn

PHT

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hồ sơ của tổ chuyên môn:

- Kế hoạch tổ chuyên môn: Gồm Kế hoạch tổ và theo dõi thực hiện của GV-HS.

 • Sổ ghi các biên bản họp tổ
 • Phân công dạy thay
 •  Hồ sơ lưu các văn bản chỉ đạo, quy chế chuyên môn, KHDH các môn...

- Đề kiểm tra (kèm ma trận và đáp án) các môn học các khối lớp từ 1 tiết trở lên (Nộp về PHT lưu vào cuối năm học).

        - Sổ kiểm tra của tổ trưởng- phó, hồ sơ đánh giá xếp loại GV trong tổ.

            - Hồ sơ chuyên đề, ngoại khóa.

            - Giáo án chương trình địa phương.

            - Hồ sơ BDTX gồm: Kế hoạch tổ, GV, bài thu hoạch, tổng hợp kết quả

3. Hồ sơ của giáo viên:

Thực hiện theo công văn 1588/SGDĐT Lâm Đồng ngày 26 tháng 8 năm 2019.

- Giáo án: Cập nhật trên phần mềm VNPT school vào đầu tuần. Định dạng file là pdf. Tên file là : Tuần – tiết – môn – Tên bài. (VD: Tuan 1 - Sinh hoc 9.pdf)

- Kế hoạch cá nhân (trong đó bao gồm KHDH đã được phê duyệt và các kế hoạch của cá nhân nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao)

- Lịch báo giảng: Cập nhật trên VNPT vào đầu tuần.

- Sổ chủ nhiệm: Thực hiện trên VNPT theo thời điểm

- Sổ gọi tên và ghi điểm: Trích xuất từ VNPT. Nộp về nhà trường vào cuối năm học.

- Sổ điểm cá nhân: Trích xuất mẫu từ VNPT school. Là hồ sơ lưu để minh chứng.

- Hồ sơ quản lý tổ chuyên môn theo phân công (nếu GV là tổ trưởng/phó).

- Sổ dự giờ

- Sổ ghi chép hội họp

- Sổ ghi chép BDTX. (sổ ghi chép hội họp có thể kết hợp với sổ ghi chép BDTX)

II. QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI HỒ SƠ – SỔ SÁCH:

1. Những qui định chung

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin nội dung theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ sổ sách. Nếu sửa chữa thông tin phải theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ sổ sách và các qui định hiện hành;

- Các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn (trừ những loại sổ đóng dấu giáp lai theo qui định của Sở) phải đóng dấu giáp lai của trường trước khi sử dụng.

- Tất cả các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường khi đã sử dụng thì không được đưa ra khỏi phạm vi nhà trường khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường.

- Các loại hồ sơ, sổ sách theo mẫu của Sở GD&ĐT, nhà trường phải đặt mua để sử dụng chung cho toàn trường như học bạ,…

- Tất cả các loại hồ sơ của nhà trường, của các tổ CM, các bộ phận và toàn thể GV phải nộp lại vào cuối năm lưu vào Hồ sơ Kiểm định chất lượng.

2. Một số quy định cụ thể:

2.1. Sổ gọi tên – ghi điểm

- Sổ gọi tên, ghi điểm: Thực hiện theo

Quyết định số 1019/ QĐ-SGDĐT ngày 24 /10 /2017 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử của Sở Giáo dục và  Đào tạo Lâm Đồng.

VB số 1668/SGDĐT-GDTrH V/v triển khai sử dụng sổ điểm điện tử trên phần mềm quản lý trường học trực tuyến - VNPT School

2.2. Sổ ghi đầu bài

- Sổ ghi đầu bài do phó HT quản lý và được giao cho từng lớp vào ngày thứ hai hàng tuần thông qua TPT Đội.

 • Thực hiện quản lý và sử dụng sổ ghi đầu bài theo đúng hướng dẫn ở trang đầu của sổ.
 • Sổ đầu bài nộp cho TPT Đội vào ngày thứ 6 hằng tuần và BGH kiểm tra hằng tháng.

2.3. Sổ đăng bộ

- Các thông tin qui định đối với mỗi học sinh do Văn thư nhà trường trực tiếp ghi.

- Sổ đăng bộ không mang khỏi Văn phòng nhà trường nếu không có ý kiến của Hiệu trưởng và sự giám sát của cán bộ làm nhiệm vụ quản lý. Không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung khi chưa xác minh sự chính xác của thông tin, chưa báo cáo và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

- Hàng năm, học sinh mới trúng tuyển vào trường, học sinh chuyển trường hoặc đi trường khác phải được kịp thời ghi tên hoặc xóa tên trong sổ đăng bộ.

   Từ năm học 2019 Thực hiện theo công văn 1588/SGDĐT Lâm Đồng ngày 26 tháng 8 năm 2019.

2.4. Học bạ

- Đối với học sinh mới tuyển vào đầu cấp, học sinh mới chuyển trường sau khi đã bố trí vào lớp ổn định, Hiệu trưởng giao cho giáo viên chủ nhiệm tiến hành lập học bạ. Công việc này phải hoàn tất chậm nhất là cuối tháng 11 của năm học đó.

- Cuối học kì và cuối năm học, nhà trường phải ghi chép đầy đủ kết quả học tập của học sinhvào học bạ của tất cả các khối lớp để quản lý.

- Tất cả học bạ của học sinh mới tuyển và học sinh cũ do Văn phòng nhà trường quản lý, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng và bảo quản.

 • Cách ghi và sử dụng học bạ theo đúng hướng dẫn tại trang cuối mỗi học bạ.

- Toàn bộ học bạ của học sinh phải hoàn tất trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.

- Những học sinh sau khi thi lại hoặc rèn luyện hạnh kiểm được xét lên lớp hay phải học lại phải được ghi đầy đủ kết quả vào sổ và Hiệu trưởng ký xác nhận vào học bạ đầu tháng 8 hàng năm.

 • GV vào sổ học bạ phải cẩn thận, chính xác. Trước khi vào sổ học bạ phải được tổ chuyên môn kiểm tra tính chính xác. GV vào sổ sai phải khắc phục. Nếu 1 trang sai từ 3 lỗi trở lên phải thay trang đó.

2.5. Hồ sơ tuyển sinh

Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ sau:

- Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp đầu cấp đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (bản chính).

- Danh sách học sinh chuyển đến vào đầu cấp học.

- Danh sách phân bổ học sinh các lớp đầu cấp.

- Các loại biên bản, quyết định liên quan công tác tuyển sinh.

- Các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học của cơ quan cấp trên.

2.6. Hồ sơ lên lớp

- Biên bản của hội đồng nhà trường kèm theo danh sách xét học sinh lên lớp.

- GVCN cập nhật thông tin “Xét duyệt học sinh lên lớp” trên VNPT trước ngày 31 tháng 5 hằng năm và cập nhật thông tin học sinh thi lại đồng thời xét duyệt lên lớp sau thi lại trước ngày 15 tháng 8 hằng năm.

2.7. Sổ theo dõi học sinhchuyển đi - chuyển đến

Khi thiết lập sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến cần có những thông tin tối thiểu sau đây:

- Danh sách học sinh chuyển đi: họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp đang học, ngày chuyển đi, nơi chuyển đến, lý do, các hồ sơ chuyển đi, người nhận hồ sơ (họ tên, chữ ký), người cấp, ngày cấp…

- Danh sách học sinh chuyển đến: họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi học trước khi chuyển đến ( lớp, trường, tỉnh thành phố…) ngày chuyển đến, người ký và cơ quan cấp giấy chuyển đến, các hồ sơ chuyển đến gồm có (hồ sơ đã có, hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, ngày gia hạn bổ sung nếu có) người nhận hồ sơ (họ tên và chữ ký), ngày nhận hồ sơ, bố trí vào lớp nào…

B. QUY ĐỊNH NỀ NẾP CHUYÊN MÔN

  1.  Quy định chung:
 • Thực hiện đúng Điều lệ trường phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) và các văn bản hướng dẫn của Ngành.
  1. Một số quy định cụ thể:
 1. Soạn bài:

- Hình thức: Đảm bảo các yêu cầu về soạn giảng của bộ môn (đúng mẫu giáo án quy định), hình thức đẹp và phù hợp.

- Nội dung:

+ Soạn bài theo đúng Kế hoạch dạy học (PPCT) đã được nhà trường phê duyệt, có phần năng lực cần đạt phù hợp với từng bộ môn, rút kinh nghiệm sau tiết dạy thiết thực, bám sát chuẩn KTKN, phù hợp với đối tượng học sinh.

+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác.

+ Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

+ Thực hiện nghiêm túc việc tích hợp các nội dung giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của ngành, tích hợp liên môn, giáo dục kĩ năng sống, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng,… cho HS.

- Soạn giáo án tiết kiểm tra từ 1 tiết trở lên theo đúng mẫu quy định, có ma trận kèm theo; phải có phần trả bài đối với tất cả các bài kiểm tra theo quy định.

- Thời gian: Cập nhật trên VNPT vào mỗi đầu tuần hoặc ít nhất trước 02 ngày so với ngày dạy.

2. Lịch báo giảng:

- Lập kế hoạch giảng dạy hàng tuần đầy đủ, đúng quy định; nội dung báo giảng trùng khớp với sổ ghi đầu bài, PPCT  bộ môn đã được phê duyệt và giáo án.

-Vào buổi dạy cuối tuần phải lên lịch báo giảng của tuần sau (đảm bảo sau tiết chào cờ giáo viên phải lên lịch báo giảng trong tuần đó).

- Cần ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu của sổ báo giảng.

- Tất cả các tiết giảng của GV đều phải được thể hiện trong Sổ báo giảng (kể cả dạy bù, phụ đạo, bồi dưỡng, HĐ GDHN, HĐ NGLL, các tiết có ứng dụng CNTT)

- Lịch báo giảng sẽ được in, lưu ở hồ sơ kiểm định chất lượng vào cuối năm.

 1. Giảng dạy:

- GV phải chuẩn bị chu đáo giáo án, thiết bị dạy học tr­ước khi lên lớp; Ra vào lớp đúng giờ.

- Tr­ước mỗi tiết học GV phải ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trực nhật, vệ sinh và các quy định khác của nhà trư­ờng.

- Cuối mỗi tiết học dành thời gian hợp lý để củng cố bài và hư­ớng dẫn HS học bài cũ, chuẩn bị trước bài mới ở nhà. Vệ sinh phòng bộ môn, phòng Tin học hoặc khu vực thực hành.

- Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, xư­ng hô mô phạm, không sử dụng điện thoại di động; không hút thuốc, không uống của rượu, bia khi lên lớp.

- Trong từng buổi lên lớp phải ghi sổ đầu bài đầy đủ các cột, mục theo yêu cầu, nhận xét đánh giá và nhận xét,  xếp loại tiết học theo đúng quy định.

- Hoàn thành ch­ương trình đúng thời gian quy định, tuyệt đối không được cắt xén chương trình. Không cho học sinh ra sớm, không ra quá trễ.

- GV khi nghỉ có lý do chính đáng (bao gồm nghỉ ốm có giấy của bệnh viện, đi công tác, nghỉ có lý do chính đáng khác) phải viết giấy xin phép thông qua tổ trưởng chuyên môn (để định hướng phân công giáo viên dạy thay), hiệu trưởng ký duyệt, sau đó chuyển lại cho phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn theo dõi.

- Trường hợp GV nghỉ vì việc riêng phải chủ động nhờ đồng nghiệp cùng môn dạy thay tự nguyện (dạy hộ) và phải viết giấy xin phép gửi cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, sau đó báo cáo cho tổ trưởng chuyên môn biết.

- Giáo viên dạy chậm chương trình phải báo cáo với BGH, tổ trưởng về kế hoạch dạy bù, đăng kí và được chuyên môn phê duyệt mới được dạy bù.

- Giáo viên được điều động dạy thay hoặc làm các công việc của đồng nghiệp cần nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả như chính công việc của mình và chịu trách nhiệm về quy chế chuyên môn, báo giảng dạy thay vào sổ báo giảng của mình.

4. Kiểm tra, đánh giá học sinh:

- Đánh giá học sinh: Theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT) và các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT và công văn 4612 của Bộ GDĐT.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh khi kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Các đề kiểm tra các môn học theo ma trận đáp ứng yêu cầu của bộ môn, các bậc nhận thức cân đối phù hợp với mặt bằng chung của HS trong khối.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

- Cập nhật điểm vào sổ điểm cá nhân hàng ngày, cập nhật điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm hàng tuần, cập nhật điểm lên phần mềm quản lý điểm của trường hàng tháng.

Đề kiểm tra 15’: GVBM chủ động. Đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên nộp trực tiếp cho Hiệu trưởng trước 1 tuần để nhà trường xếp lịch. GV được phân công coi kiểm tra, coi thi phải chấp hành tốt thời gian đúng quy định. Theo đó, GV được phân công quản đề, kiểm đề đến trước buổi kiểm tra ít nhất 10’ – Nhận, kiểm tra chất lượng đề và phân phối đề. GV coi kiểm tra đến sớm ít nhất 5’ – Nhận đề và kiểm tra số lượng đề, di chuyển lên lớp so với trống trước 2’. GV quên coi kiểm tra nhà trường sẽ không báo mà cử GV coi bù và ghi nhận GV quên vi phạm quy chế chuyên môn.

5. Dự giờ, thao giảng:

- Thực hiện nghiêm túc quy định về việc dự giờ của Bộ GD&ĐT (BGH dự ít nhất 1 tiết/GV/năm, Tổ trưởng/phó dự ít nhất 4 tiết/GV trong tổ/năm, GV dự giờ ít nhất 1 tiết/tuần).

- Thực hiện nghiêm túc quy định về việc thao giảng của Bộ GD&ĐT: ít nhất 02 tiết/HK/GV (Lưu tâm: Tổ trưởng cần dựa trên cơ sở đăng kí của GV để sắp xếp các tiết thao giảng hợp lí, đảm bảo nhiều GV trong tổ cùng dự)

- Sau khi dự giờ cần ghi đầy đủ nhận xét, đánh giá theo theo Hướng dẫn số 2559/SGDĐT-GDTrH, ngày 12/09/2016 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng  (Lưu ý: Chỉ chấm điểm, xếp loại đối với các tiết: Chấm thi GVDG, thao giảng; tổ trưởng, tổ phó, BGH dự giờ định kì và đột xuất. Dự giờ thường xuyên đối với giáo viên không nhất thiết phải đánh giá, xếp loại.

- Sổ dự giờ sẽ được lưu ở hồ sơ kiểm định chất lượng vào cuối năm.

6. Tự bồi dưỡng

- Nghiêm túc thực hiện việc bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ, Sở, nhà trường, tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng của cá nhân (Ghi chép vào Sổ BDTX).

- Tham gia viết SKKN và các đợt hội giảng, thi nghiệp vụ sư phạm, thi GV dạy giỏi các cấp.

- Khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, …

7. Việc sử dụng đồ dùng và các thiết bị dạy học

- Mỗi giáo viên bộ môn phải lập kế hoạch sử dụng TB dạy học ngay từ đầu năm học và phải được Tổ chuyên môn duyệt để theo dõi thực hiện, nộp cho nhân viên thiết bị.

- Lập kế hoạch sử dụng hằng tháng:  vào tuần 4 hàng tháng, GV lập kế hoạch sử dụng cho tháng sau vào sổ Kế hoạch cá nhân (nộp phiếu mượn thiết bị hàng tuần cho nhân viên thiết bị chậm nhất vào tiết chào cờ đầu tuần).

- Cần phải sử dụng và khai thác triệt để các loại đồ dùng dạy học sẵn có, thực hiện nghiêm túc tiết thực hành thí nghiệm tại các phòng học bộ môn (Chú ý: chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên lớp và bảo quản TBDH). Khuyến khích GV sử dụng đồ dùng tự làm và các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng CNTT phục vụ cho việc dạy học.

8. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

- Thời lượng: theo điều lệ trường trung học (2 lần/1 tháng), thời gian cụ thể trên TKB của trường.

- Chú trọng việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu nội dung bài học theo CV 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 trong sinh hoạt chuyên môn.

- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn: Ngoài thảo luận các vấn đề phục vụ dạy học, quản lý học sinh như: xây dựng kế hoạch chuyên môn, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn, nhận xét góp ý tiết dự giờ, thao giảng, đánh giá xếp loại GV..., cần tập trung nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, xây dựng ma trận các bài kiểm tra, xây dựng và thực hiện các chuyên đề, thống nhất phương pháp giảng dạy cho những bài, những vấn đề hay, khó...

- Kế hoạch: Tổ chuyên môn cần bám sát kế hoạch chuyên môn của trường để xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn theo tuần, tháng, năm. Kế hoạch phải được PHT duyệt trước khi thực hiện.

- Phân công và quản lý công tác dạy thay hợp lý; tổ trưởng chủ động phân công người trong tổ dạy thay, nếu không có người dạy thì báo với chuyên môn trường để có thể phân giáo viên tổ khác dạy thay.

- Tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên tăng cường xây dựng nguồn học liệu gồm câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng, xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn trên Website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của Sở/Phòng và của trường.

- Cần chú trọng kiểm tra, dự giờ giáo viên định kì và đột xuất; Đánh giá, xếp loại hồ sơ giáo viên theo phiếu đánh giá hồ sơ giáo viên ở bộ phận chuyên môn.

 Quy định thời gian kiểm tra định kì một số loại hồ sơ của tổ trưởng/phó CM:

+ Báo giảng, sổ đầu bài, sổ điểm: Hàng tuần

+ Giáo án, KH sử dụng TBDH, Sổ chủ nhiệm: hàng tháng

+ Học bạ, sổ dự giờ, BDTX của GV: Cuối kì, cuối năm.

9. Công tác bồi dưỡng HSG, hỗ trợ HS chưa tốt về năng lực học tập, dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Hỗ trợ HS chưa tốt về năng lực học tập: Giáo viên cần có kế hoạch và thực hiện việc hỗ trợ HS nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn nói riêng và chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên cần có kế hoạch và thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm tạo nguồn HSG của bộ môn nói riêng; Trên cơ sở các đội tuyển học sinh giỏi cấp trường của nhà trường, GV nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng (nếu được nhà trường phân công).

- Dạy thêm, học thêm thực hiện theo đúng Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Các văn bản của Sở Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm. Trường tổ chức dạy thêm, học thêm phải xây dựng kế hoạch, làm tờ trình đề nghị cấp phép; giáo viên muốn dạy thêm phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

BGH nhà trường tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm học thêm của GV ở nhà để có các biện pháp triệt, chống các biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, nghiêm cấm việc bắt ép học sinh đi học thêm để thu tiền, dạy trước chương trình.

 10. Quy định về chế độ thông tin, báo cáo:

- Các tổ trưởng, các bộ phận và GVCN thực hiện việc trực báo qua email của BGH nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao hàng tháng (vào cuối tháng) và đột xuất khi có yêu cầu.

Trên đây, là quy chế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020, trên cơ sở đó TTCM sinh hoạt chuyên môn triển khai quy chế thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao.

 

Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

-Tổ CM;                                                                                                 P. HIỆU TRƯỞNG

-Lưu VT.

                                                              

           

                                                                                   

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63
Hôm qua : 105
Tháng 07 : 984
Năm 2020 : 35.021