Sunday, 17/01/2021 - 09:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Kế hoạch ôn tập - thi HK 2

Tài liệu đính kèm: Tải về
     TRƯỜNG THCS ĐINH LẠC                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 87/KH-THCSĐL                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2019 -2020

 

Thực hiện công văn số CV 76/PGDĐT- THCS ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Di Linh về việc hướng dẫn dạy học, kiểm tra, đánh giá , học kỳ II năm học 2019-2020;

 Trường THCS Đinh Lạc xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II  năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

-  Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, trên cơ sở kết quả kiểm tra đánh giá nhà trường và các tổ CM đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Đẩy mạnh công tác đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo phẩm chất và năng lực người học. Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và năng lực xây dựng đề kiểm tra đánh giá, nghiệp vụ làm công tác thi của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong đơn vị.

            2. Yêu cầu

Tổ chức đúng kế hoạch

- Các tổ trưởng CM chỉ đạo GVBM có kế hoạch dạy và học, hoàn thành chương trình học kỳ II, tổ chức kiểm tra học kỳ theo đúng kế hoạch thời gian năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo. Lưu ý không được cắt xén chương trình đã quy định.

- Ban giám hiệu giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng hoặc nhóm trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học thuộc chương trình học kỳ II, công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, công văn số 1028/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 26/9/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học; Công văn số 46/CV-GDĐT ngày 28/9/2011 của Phòng GD&ĐT Di Linh về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học để thảo luận, xây dựng đề cương, hướng dẫn và tổ chức ôn tập cho học sinh trước khi tổ chức kiểm tra học kỳ II.

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại công văn số 579/ SDGĐT-GDTrH ngày 01/04/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet và trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 và công văn số 577/ SGDĐT –GDrH ngày 31/3/2020 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020.

- Phó hiệu trưởng phụ trách công tác CM tham mưu với Hiệu trưởng ra  quyết định thành lập hội đồng ra đề ,in sao đề, coi - chấm kiểm tra học kỳ II.  Đề ra đảm bảo các nguyên tắc bảo mật, niêm phong theo đúng quy chế. Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chú ý tập hợp, lưu trữ các đề kiểm tra.

II. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  1. Nội dung kiểm tra

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học , đặc biệt phải hướng đến kiểm tra , đánh giá phẩm chất năng lực học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, công văn số 577/ SGDĐT –GDrH ngày 31/3/2020 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020, yêu cầu không ra đề kiểm tra học kì II với những nội dung này

- Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, nhà trường giao nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn tiếp tục tổ chức tập huấn cho GV về kĩ năng ra đề theo đặc thù từng bộ môn (bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình), soạn đáp án và chấm bài thi; tích cực chỉ đạo - thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. Với các bài kiểm tra cuối học kì,  dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo.

- Chỉ ra đề với những kiến thức học sinh đã được học trong học kì II năm học 2019-2020. Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chủ yếu ở chương trình môn học học kỳ II.

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định.

- Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở nhằm phát triển tư duy tổng hợp, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

- Riêng môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Công nghệ cần chú ý tổ chức kiểm tra thực hành theo yêu cầu cụ thể của chương trình.

2. Phân công ra đề kiểm tra

- Sở GDĐT ra đề 3 môn lớp 9 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Trong đó, các môn Toán, Ngữ văn theo hình thức tự kuận, môn Tiếng Anh đề kiểm tra theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan ;

- Phòng GDĐT ra đề 3 môn  lớp 6,7,8 Toán, Ngữ văn, Tiếng anh. Trong đó các, các môn Toán ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Đối với môn Tiếng Anh:

+ Đề kiểm tra theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan

+ Sở GDĐT, phòng GDĐT ra đề chung cho cả học sinh học chương trình Tiếng Anh đại trà(07 năm) và học sinh chương trình tiếng anh mới (10 năm)

+ Riêng lớp 6a1, 6A2,7a1(lớp tiếng Anh thí điểm) đề kiểm tra các kĩ năng nghe, đọc, viết và phần nói sẽ kiểm tra với mức điểm là 2/10  trong tổng số điểm bài kiểm tra.(Lớp 6a1, 6a2: cô Trần Thị Thủy; Lớp 7a1: cô CHTN Thiên Thanh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra phần kĩ năng nói). Nếu nội dung kiểm tra học kỳ yêu cầu tinh giảm phần nào thì thực hiện theo hướng dẫn.

      - Đối với các môn còn lại của khối 6,7,8,9 do nhà trường tổ chức ra đề và tổ chức kiểm tra học kì II cho học sinh .

            3. Thời gian làm bài

            - Khối 9 : Toán, Ngữ văn: 120 phút; Tiếng Anh: 60 phút, các môn còn lại 45 phút.

- Khối 6,7,8,9: Toán, Ngữ văn: 90 phút; Tiếng Anh: 45 phút, các môn còn lại 45 phút.

4. Thời gian kiểm tra học kì II

4.1. Lịch trình thời gian chung

Theo quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Lâm đồng, thời gian kết thức năm học 2019-2020 trước 14/7/2020 ; Căn cứ hướng dẫn của Sở GD ĐT và Phòng GDĐT Di Linh.  Lịch trình thời gian kiểm tra học kì II của trường THCS Đinh Lạc như sau :

 

TT

Thời gian

Khối lớp 9

Các khối lớp 6,7,8

1

Từ 22/6-27/6/2020

Kiểm tra các môn không tập trung

Tiếp tục dạy học, ôn tập

2

Từ 29/6-04/7/2020

Kiểm tra các môn tập trung

Kiểm tra các môn không tập trung

3

Từ 06/7-10/7/2020

Tiếp tục dạy học, ôn tập, trả bài KT

Kiểm tra các môn tập trung

4

Từ 13/7-15/7/2020

Tổng kết năm học

Tổng kết năm học

 

4.2.  Lịch kiểm tra cụ thể theo môn  

 

TUẦN 31 (Ngày 22/06 đến 27/06/2020)

Thứ

Ngày

Tiết

Buổi sáng

Tiết

Buổi chiều

Hai

22/6/2020

 

2

3

Lịch Sử 9

Tin học 9

 

 

Ba

23/6/2020

 

1

2

Công dân 9

Công nghệ 9

 

 

24/6/2020

1

Địa 9

 

 

Năm

25/6/2020

1

Sinh 9

 

 

Sáu

26/6/2020

1

Lý 9

 

 

Bảy

27/6/2020

1

Hóa 9

1

Lịch Sử 7,8

TUẦN 32 (Ngày 29/06 đến 04/07/2020)

Thứ

Ngày

Tiết

Buổi sáng

Tiết

Buổi chiều

Hai

29/6/2020

2

3

Lịch Sử 6

Tin học 6

1

2

Địa 7, 8

Tin học 7,8

Ba

30/6/2020

1

2

Công dân 6

1

2

Công dân 7,8

Công nghệ 8

01/7/2020

1

Công nghệ 6

13h50’

TIẾNG ANH 9

Khối 7,8 nghỉ

7h55’

NGỮ VĂN 9

Năm

02/7/2020

1

Địa 6

1

1

Công nghệ 7

Hóa 8

7h55’

TOÁN 9

Sáu

03/7/2020

1

Sinh 6

1

Sinh 7,8

Bảy

04/7/2020

1

Lý 6

1

Lý 7, 8

TUẦN 33 (Ngày 06/07 đến 11/07/2020)

08/7/2020

7h55’

9h55’

VĂN 6

ANH 6

13 giờ 55’

15 giờ 55’

VĂN 7, 8

ANH 7,8

Năm

09/7/2020

7h55’

TOÁN 6

13 giờ 55’

TOÁN 7,8

 

5. Lịch giao nhận đề kiểm tra và in sao đề

5.1. Giao nhận đề kiểm tra:

Lớp 9: giao từ 14 giờ 00 đến 15h 30 thứ Ba ngày 30/6/2020 tại phòng giáo dục

Lớp 6,7,8: giao từ 9 giờ đến 10 giờ 00 ngày thứ Ba ngày 07/7/2020 tại Phòng GDĐT

Các môn trường ra đề: thực hiện theo KH chung của trường.

            5.2. Tổ chức in sao đề kiểm tra:

Việc tiếp nhận, bảo quản, in sao… phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật. Tổ chức in sao  theo các quy định về sao in đề thi (HT có quyết định thành lập tổ in sao, có các biên bản làm việc như biên bản mở đề, biên bản phân công từ khi sao in đến khi kết thúc...).

            5.3. Tổ chức coi kiểm tra:

Việc tổ chức kiểm tra, coi kiểm tra phải tiến hành chu đáo, nghiêm túc nhưng gọn nhẹ; đúng thời gian.(có danh sách phân công GV coi kiểm tra theo tiết, buổi, ngày)

Đối với các môn kiểm tra có kết hợp hai hình thức trắc nghiệm và tự luận (trừ môn Tiếng Anh) cần có  tổ chức kiểm tra theo quy trình sau:

- Phát đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trước, sau khi học sinh làm xong bài theo thời gian quy định trong đề  kiểm tra, giám thị thu bài và niêm phong.

- Phát tiếp đề kiểm tra theo hình thức tự luận, sau khi học sinh làm xong bài  theo thời gian quy định trong đề, giám thị thu bài và niêm phong.

III. THỰC HIỆN THỐNG KÊ BÁO CÁO

  1. Đề nghị GVBM cập nhật điểm kịp thời vào phần mềm VNPTSchool

+ Các môn trường ra đề của khối 9: cập nhật điểm trước 15h ngày 30/06/2020.

+ Môn Toán, Văn, Anh khối 9 : cập nhật điểm trên phần mềm trước 11h ngày 4/7/2020.

+ Khối 6,7,8 : cập nhật điểm trên phần mềm trước 15h ngày 11/7/2020

Lưu ý: Các tổ trưởng tổ chức cho GV trong tổ kiểm tra chéo sổ điểm cá nhân và việc cập nhật điểm ở phần mềm VNPT school, có biên bản kèm theo.

  1. Đề nghị GVBM cập nhật điểm kịp thời vào học bạ
  • Khối 9:

+ Các môn trường ra đề cập nhật điểm trước 17h ngày 01/07/2020

+ Môn Toán, Văn, Anh khối 9: cập nhật điểm vào học bạ trước 17h ngày 4/7/2020 .

  • Khối 6,7,8

+ Các môn trường ra đề cập nhật điểm vào học bạ từ 10/7/2020 đến 12/7/2020

+ Môn Toán, Văn, Anh khối 6,7,8: cập nhật điểm vào học bạ trước ngày 13/7/2020

  1. Đề nghị GVCN cập nhật điểm danh, tổng hợp điểm, kết quả học lực – hạnh kiểm học kỳ II và cả năm của học sinh  trên phần mền VNPT school:

+ GVCN khối 9  cập nhật điểm danh, tổng hợp điểm, kết quả học lực – hạnh kiểm học kỳ II và cả năm của học sinh  trên phần mền VNPT school  và học bạ hoàn thành trước 11h ngày 5/7/2020.

+ GVCN khối 6,7,8  hoàn thành trước ngày 15/7/2020.

4.  Chuyên môn trường

+ Báo cáo thống kê chất lượng bộ môn, chất lượng học lực, hạnh kiểm; tình hình học sinh (báo cáo trực tuyến) trước ngày 13/7/2020 về Phòng GD.

+ Báo cáo tổng kết chuyên môn năm học 2019-2020 gửi trực tiếp về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/07/2020.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ II của trường THCS Dinh Lạc. Đề nghị các TCM, GVBM, GVCN triển khai tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II chu đáo, nghiêm túc, cập nhật kết quả đúng thời gian quy định và tổ chức phân tích để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các bộ môn trong năm tiếp theo./.

 

Nơi nhận:

-TTCM;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 148
Tháng 01 : 3.232
Năm 2021 : 3.232