Monday, 30/11/2020 - 09:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Đề cương ôn tập Hóa học 9 giữa kì

LÝ THUYẾT

 1. Tính chất hóa học oxit, axit, bazơ, muối
 2. Phân loại oxít, axit, bazơ
 3. Điều chế và ứng dụng của: CaO, SO2, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ  _ MÔN HÓA HỌC 9 _ NĂM HỌC 2020-2021

LÝ THUYẾT

 1. Tính chất hóa học oxit, axit, bazơ, muối
 2. Phân loại oxít, axit, bazơ
 3. Điều chế và ứng dụng của: CaO, SO2, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2

BÀI TẬP VẬN DỤNG LÝ THUYẾT

Câu 1: Cho các chất sau: CuSO3, MgO, Cu(OH)­2, SO2, Fe2O3, Cu, Zn, Ba(OH)2. Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra:

A. Khí nhẹ hơn không khí                  B. Khí làm đục nước vôi trong                                  

C. dung dịch không màu                    D. DD có màu xanh

E. dung dịch màu vàng nâu                F. Chất kết tủa trắng

Viết PTPU minh họa?

Câu 2: Trình bày PP hóa học nhận biết các chất mất nhãn sau:

 1. 3 chất rắn màu trắng : CaO, MgO, P2O5
 2. 4 dung dịch HCl, NaCl, Na2SO4, NaOH
 3. 4 dung dịch HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2
 4. 4 dung dịch NaCl, Na2SO4, KOH, Ba(OH)2 (Chỉ bằng quỳ tím)

Câu 3: Hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:

 1. S SO2 SO3   H2SO4Fe2(SO4)3
 2. CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3
 3.  Cu(OH)2 -> CuO -> Cu -> CuSO4 -> CuCl2 -> Cu(OH)2

Câu 4: Trong caùc chaát cho döôùi ñaây, cho bieát caëp chaát naøo coù theå PU vôùi nhau? Vieát PT

a. K2O, SO2, MgO, CaO, NO, H2O

b. Na2O, Ca(OH)2,SO2, Al2O3 , CO, HCl

Câu 5: Từ NaCl, H2O, SO2. Viết PTPƯ điều chế ra

 1. NaOH             b. Na2SO3                         c. H2SO4

BÀI TOÁN

Câu 1: Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dung dịch HCl 14,6% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc.

a)Viết PTHH

b)Tính khối  lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu.

c)Tính khối lượng dung dịch axit HCl 14,6% đã dùng.( Cho Mg = 24; Cl= 35,5; H = 1; O = 16;)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 21 gam hỗn hợp CuO và Zn vào dd H2SO4 0,5M thu được 4,48 lit khí thoát ra ở đktc.

 1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?
 2. Tính tỉ lệ % theo khối lượng các chất rắn có trong hỗn hợp đầu?
 3. Tính thể tích dd H2SO4 đã dùng? (Cho Cu =64, Zn =65, H =1, S =32, O =16)

Câu 3: Cho 80 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng vừa đủ với dd MgSO4 10%.

a. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học? Tính khối lượng chất rắn thu được ?

b. Tính khối lượng dd muối MgSO4 tham gia phản ứng ?

c. Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối sau phản ứng

Câu 4: Cho 11,2 gam bột sắt tan vừa đủ trong  dung dịch axit sunfuric 20% (khối lượng riêng của dung dịch là 1,2 gam/ml). Tính thể tích dung dịch axit sunfuric cần dùng?

Câu 5:  Cho 400ml dd HCl 0,5 M tác dụng với 100 gam dd Ba(OH)2 16%. Tính khối lượng các chất sau phản ứng?

Giải và xem lại một số bài tập SGK:

LUYỆN TRẮC NGHIỆM (PHẦN OXÍT – AXÍT)

1/ Dãy nào dưới đây thuộc oxít axit?

A. CaO, MgO             B. SO2, NO                 C. CO2, SiO2               D. ZnO, Al2O3

2/ Sục khí CO2 vào nước có sẵn mẩu giấy quỳ tím. Hiện tượng xảy ra là:

A. Quỳ tím không đổi màu                             B. Quỳ tím hóa xanh                          

C.Quỳ tím hóa đỏ                                           D. Quỳ tím hóa hồng

3/ Dãy oxit nào sau đây có thể làm màu của quỳ tím ẩm chuyển xanh:

A. CO2, SO2, P2O5, N2O5                                        B. MgO, Fe2O3, CuO, PbO

C. CaO, BaO, Na2O, K2O                                       D. ZnO, Al2O3, CO, NO

4/ Có các khí ẩm (khí lẫn hơi nước) sau: CO2, SO2, O2, H2có thể dùng CaO làm chất hút ẩm cho khí:

A. O2, SO2                       B. H2, CO2                       C. CO2, SO2                    D. H2, O2

5/ Sản phẩm khí tạo thành khi cho dung dịch axit clohidric tác dụng với hỗn hợp bột Cu, Na2CO3 là:

A. CO2                             B. CO2, SO2                    C. H2                               D. CO2, H2

6/ Dùng chất nào dưới đây để nhận biết 3 dung dịch: BaCl2, NaCl, HCl

A.Quỳ tím                                                       B.Quỳ tím và Ba(NO3)2                                 

C.Quỳ tím và H2SO4                           D. dd Ba(NO3)2

7/ Có thể dùng kim loại nào sau đây để phân biệt axit clohidric và axit sunfuric loãng:

A. K                                 B. Ba                               C. Fe                                D. Cu

8/ Cho các chất sau: H2O, HCl, KOH, SO3, FeO. Số cặp chất PU với nhau từng đôi một là:

A.4                              B.5                              C.6                              D. 7

9/ Cho các chất sau: H2O, CuO, Na2O, KOH, Al2O3. Số cặp chất PU với nhau từng đôi một là:

A.2                              B.3                              C.4                              D. 5

10/ Cặp chất nào dưới đây tác dụng với nhau để tạo dung dịch màu xanh và giải phóng khí?

A.CuO và H2SO4 loãng                                  B. Cu và H2SO4 loãng                                   

C. Cu và H2SO4 đặc                                        D. Cu và HCl

11/ CaO được dùng để khử chua đất trồng trọt vì:

A.CaO tác dụng được với nước                                 B.CaO t/d được với dd axit                          

C.CaO t/d được với nhiều oxít axít.               D. CaO là oxít bazơ

12/ Cùng một lượng kim loại (về số mol) kim loại nào dưới đây phản ứng với HCl dư sinh ra lượng khí H2 lớn nhất?

A.Fe                            B.Mg                           C.Al                            D. Al và Fe

13/ Cho 10 gam hỗn hợp Fe và Ag. Để xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ta cho hỗn hợp vào

A.H2SO4 đặc dư                     B.H2SO4 loãng dư                  C. dd NaOH dư                      D. dd NaCl

14/Cho 100 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 vào HCl dư thu được 22,4 lit khí ở ĐKTC. Khối lượng Fe và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:

A.56 gam và 44 gam   B.44 gam và 56 gam               C.16 gam và 84 gam               D. 84 g và 16 g

15/ Trung hòa a lit dung dịch H2SO4 1M cần 200 gam dung dịch NaOH 10%. a có giá trị là

A.0,5                           B.500                          C.0,25                         D. 250

16/ Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M tác dụng với 500ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím

A. chuyển màu đỏ       B. chuyển màu xanh               C.không đổi màu         D. chuyển màu đỏ sau đó mất màu

17/ Đốt một lượng P trong bình chứa oxi, cho tiếp vào bình 3ml nước lắc nhẹ rồi cho vào bình một mẩu giấy quỳ tím. Hiện tượng xảy ra là

A. Quỳ tím không đổi màu     B. Quỳ tím hóa xanh   C.Quỳ tím hóa đỏ       D. Quỳ tím hóa hồng

18/ Axit sunfuric loãng tác dụng được hết với nhóm chất nào sau đây tạo ra dung dịch màu xanh lam?

A. CuSO4, CuCl2                    B. CuO, Cu(OH)2                   C. Cu(OH)2, Cu                                  D. Cu, CuO

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 396
Tháng 11 : 5.781
Năm 2020 : 52.067