Monday, 30/11/2020 - 09:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Đề cương ôn tập Hóa học 8 giữa kì

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 8 (LẦN 1)

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ  cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng

Câu 1: Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với nguyên tố O và hợp chất của nguyên tố Y với nguyên tốvH như sau: XO và YH3. Hãy chọn công thức nào là đúng cho hợp chất giữa nguyên tố X và nguyên tố Y

A. XY3                                     B. X3Y

C. X2Y3                             D. X3Y2

Câu 2: Dãy chất đều là phi kim là

A. Cacbon, lưu huỳnh, silic                                  B. Cacbon, đồng, bạc

C. Lưu huỳnh, silic, đồng                                     D. vàng, natri, kẽm

Câu 3: Công thức hóa học của Canxicacbonat 1Ca, 1C và 3O là

A. CaCO3                      B. Ca1CO3                     C. Ca1C1O3                    D. CaCO3

Câu 4: Xác định công thức của hợp chất trong các công thức sau

A. Al                              B. N2.                             C. CaO                           D. O2.

Câu 5:  Hợp chất Natri cacbonat có công thức hóa học là Na2CO3 thì tỉ lệ các nguyên tố theo thứ tự Na : C : O là

  A.   2 : 0 : 3.                          B.    1 : 2 : 3.               C.   2 : 1 : 3.                D.    3 : 2 : 1

Câu 6: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

A. proton và nơtron.                                             B. proton và electron.

C. electron và nơtron.                                          D. electron và proton

Câu 7: Đơn chất là những chất được tạo nên từ…………..nguyên tố hóa học. Từ còn thiếu trong dấu………… là                                                          

A. một                            B. hai                             C. ba                              D. bốn

Câu 8: Trong các chất sau đây, chất nào là chất tinh khiết

  1. nước cất                      B. nước khoáng                      C. nước đường            D.nước mưa.

Câu 9 Dãy chất nào sau đây đều là kim loại:

  1. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc                          B. Sắt, chì, kẽm, đồng

C. Oxi, nito, cacbon, nhôm                                   D. Vàng, magie, nhôm, clo

Câu 10: Dãy ký hiệu các nguyên tố đúng
    A.
natri (NA); sắt (FE); oxi (O).                 B. kali (K); clo (Cl); sắt (Fe).
    C. magie (Mg); canxi (CA); photpho (P).               D. nhôm (AL); thủy ngân (Hg); bari (Ba).

Câu 11: Nguyên tử Oxi nặng hay nhẹ hơn nguyên tử Nitơ bao nhiêu lần, biết N = 14, O = 16

  1. Nặng hơn 16 lần                                             B. Nhẹ hơn 16 lần

C. Nặng hơn  1,14 lần                                          D. Nhẹ hơn 1,14 lần

Câu 12: Phân tử đồng nặng hay nhẹ hơn phân tử oxi bao nhiêu lần, biết Cu = 64, O = 16

  1. Nặng hơn 2 lần                                               B. Nhẹ hơn 2 lần

C.  Nặng hơn 0,5 lần                                            D. Nhẹ hơn 0,5 lần

Câu 13: Trong công thức Fe2O3, sắt có hóa trị là

A. I                              B. II                            C. III                           D. IV

Câu 14: Cách viết 5 H2 chỉ ý gì?

A. Có 5 nguyên tử H2                                                                                     B. Có 2 nguyên tử H 

C. Có 5 phân tử H                                                                              D. Có 5 phân tử H2

Câu 15: Số nguyên tử Oxi có trong công thức Al2O3

A. 2                             B. 3                             C. 4                             D. 5

B. TÖÏ LUAÄN: ( 7 ñieåm)

Câu 1(1đ): Tính phân tử khối của các hợp chất sau:

  1. Cacbon dioxit (CO2)
  2. Axit Photphoric ( H3PO4)
  3. Natri sunfat ( Na2SO4)
  4. Lưu huỳnh đioxit (SO2)

 (Biết H = 1, O = 16, Na = 23, P = 31, S = 32 C = 12)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2( 1ñ): Viết công thức hoá học của các chất sau

a. Khí hidro

b. Kim loại nhôm

c. Canxi clorua biết trong phân tử gồm 1Ca, 2Cl

d. Axit cacbonic biết trong phân tử gồm 2H, 1C,3O

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caâu 3( 2ñ): Laäp coâng thöùc hoaù hoïc töø caùc nguyeân toá vaø caùc nhoùm nguyeân töû sau.

a. Fe (III) và OH (I).

b. Na (I) và O(II).

c. Al (III) và O(II)

d. Ca (II) và SO4(II)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 (2 đ): Tính hoá trị của Fe trong các hợp chất sau:

  1. FeCl2, biết Clo hoá trị I
  2. Fe2(SO4)3, biết nhóm SO4 hoá trị II

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5  ( 1đ) Hợp chất Ba(NO3)y có phân tử khối bằng 261. Hãy xác định hóa trị của Ba

Biết Ba = 137, N = 14, O = 16

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 396
Tháng 11 : 5.785
Năm 2020 : 52.071