Thursday, 30/11/2023 - 11:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Lạc. Đc: 28/1 Đồng Lạc 2. ĐT: 0263-3773-494

Đề cương cuối kì I_Môn Hóa học 9

I/ Lyù Thuyeát:

Chöông 1:

Tính chaát hoùa hoïc cuûa oxít, axít, bazô, muoái. Vieát PTPU minh hoïa?

Moät soá oxít, axít, bazô vaø muoái quan troïng.

Chöông II:

Tính chaát vaät lí, tính chaát hoùa hoïc cuûa kim loïai, vieát PTPU minh hoïa?

Daõy hoïat ñoäng hoùa hoïc vaø yù nghóa cuûa daõy hoïat ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loïai.

Tài liệu đính kèm: Tải về
Danh sách file:

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I – MOÂN HOÙA HOÏC 9

I/ Lyù Thuyeát:

Chöông 1:

Tính chaát hoùa hoïc cuûa oxít, axít, bazô, muoái. Vieát PTPU minh hoïa?

Moät soá oxít, axít, bazô vaø muoái quan troïng.

Chöông II:

Tính chaát vaät lí, tính chaát hoùa hoïc cuûa kim loïai, vieát PTPU minh hoïa?

Daõy hoïat ñoäng hoùa hoïc vaø yù nghóa cuûa daõy hoïat ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loïai.

So saùnh tính chaát cuûa nhoâm vaø saét.

Nguyeân taéc saûn xuaát gang, theùp. Vieát PU xaûy ra trong quaù trình luyeän gang, theùp.

Söï aên moøn kim loïai vaø baûo veä kim loïai khoâng bò aên moøn.

II/ Baøi taäp.

Baøi taäp VD lí thuyeát

1/ Vieát caùc PTHH thöïc hieän söï chuyeån ñoåi hoùa hoïc sau:

a. CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 -> CaCl2

b. Na2SO3 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4 -> Cu(NO3)2

c. Al2O3 -> Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3

-> FeCl3 -> Fe(OH)3 ->Fe2O3 ->Fe

d. Fe                                      

                                    ->  FeCl2 ->Fe(NO3)2 -> Fe

(Töø Fe haõy vieát PTHH ñieàu cheá Fe3O4 vaø Fe2O3)

e. Cu -> CuO-> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO -> Cu -> Cu(NO3)2

f. Haõy xaùc ñònh chaát A, B, C, D vaø vieát PTPU minh hoaï:        A -> B -> C -> D -> Cu

2/ Haõy nhaän bieát caùc loï hoùa chaát maát nhaõn sau:

a. 4 dung dòch: FeCl3, CuCl2, AlCl3, NaCl

b. 6 dung dòch: HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, KNO3

b. 3 loï chaát raén: Al, Cu, Fe

3/ Giaûi thích hieän töôïng xaûy ra, vieát PTPU (neáu coù) trong caùc tröôøng hôïp sau:

 1. Cho thanh Cu vaøo dung dòch AgNO3
 2. Cho thanh Fe vaøo dung dòch Al(NO3)3
 3. Cho Ba vaøo dung dòch CuSO4

4/ Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá:

a. ZnCl2 töø Zn, ZnO, ZnSO4

b. CuSO4 töø Cu, CuO, Cu(OH)2

c. NaNO3 töø NaOH, NaCl, NaNO3

d. Cu töø 2 chaát raén CuCl2, NaCl vaø nöôùc.

e. CaCl2 baèng 3 phaûn öùng trao ñoåi khaùc nhau.

5/ Coù nhöõng chaát sau: NaOH, H2O, K2O, SO3, CuSO4. Haõy cho bieát nhöõng caëp chaát coù theå taùc duïng vôùi nhau? Vieát PTPU?

Baøi toùan:

Caâu 1: Trung hoaø 20 ml H2SO4 1M baèng dung dòch NaOH 20%.

 1. Vieát PTPU xaûy ra.
 2. Tính soá gam NaOH caàn duøng.
 3. Thay ddNaOH baèng ddKOH 5,6 % coù khoái löôïng rieâng laø 1,045 g/ml. Tính theå tích KOH caàn duøng  ñeå trung hoaø dung dòch H2SO4 ñaõ cho.

Caâu 2: Cho 294 gam dd H2SO4 10% vaøo 200 gam dd BaCl2 10,4%.

a. Vieát PTPU.

b. Tính khoái löôïng keát tuûa taïo thaønh.

c. Tính noàng ñoä % nhöõng chaát trong dd sau khi loïc boû keát tuûa.

Caâu 3: Cho 4,4 gam hoãn hôïp A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi HCl dö thu ñöôïc 2,24 lít ôû ÑKTC.

a. Vieát caùc PTPU xaûy ra.

b. Tính khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp A.

c. Phaûi duøng bao nhieâu ml dd HCl 2M ñuû ñeå hoøa tan 4,4 gam hoãn hôïp A.

Caâu 4: Cho 10 gam hôïp kim Al, Cu, Mg vaøo dd HCl coù dö thu ñöôïc 11.984 lít khí H2 (ÑKTC) vaø 0,31 gam chaát raén khoâng tan. Xaùc ñònh thaønh phaàn phaàn traêm (theo khoái löôïng cuûa moãi kim loaïi trong hoãn hôïp)

Caâu 5: Cho 12,8 gam kim loaïi hoùa trò II taùc duïng heát vôùi Cl2 thì thaáy caàn 4,48 lít khí Cl2 ôû ñieàu kieän chuaån.

a. Haõy xaùc ñònh kim loaïi naøy.

b. Neáu hoøa tan heát löôïng muoái taïo thaønh trong 173 gam nöôùc thì thu ñöôïc dung dòch coù C% laø bao nhieâu?

Caâu 6:  Ñeå saûn xuaát 1 taán voâi soáng caàn phaûi duøng bao nhieâu taán ñaù voâi bieát trong ñaù voâi haøm löôïng CaCO3 chieám 90%. Hieäu suaát quaù trình nung voâi ñaït 80%.

Caâu 7: Cho moät laù ñoàng vaøo dd baïc nitrat. Sau phaûn öùng hoøan toøan, laáy laù ñoàng röûa nheï vaø caân thì thaáy khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 1,52gam.

  1. Vieát PTPU?
  2. Tìm khoái löôïng ñoàng sinh ra?
  3. Tính noàng ñoä mol cuûa dd baïc nitrat tham gia phaûn öùng?

 

Lượt xem: 686
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 168
Tháng 11 : 6.892
Năm 2023 : 59.854