TỔ VĂN

1. Trần Thị Huệ   - TTCM                                             

2. Nguyễn Thị Loan                                          

3. Nguyễn Huy Ái                                             

4. Lê Thị Tình                    

5. Đặng Văn Dung      

6. Bùi Thị Hồng