Tổ Toán - Tin gồm có 9 thành viên

1.  thầy Phan Nhật Sơn - TTCM

2. Thầy Nguyễn Hữu Tân

3. Thầy Lê Trường Cửu

4. Thầy Lê Văn Bình

5. Thầy Lê Nguyễn Hoàng Hải

6. Thầy Nguyễn Hữu Thông

7. Thầy Trần Công Sáu

8. Thầy Trần Phước Ngọc

9. cô Trịnh Thị Thu Lan