TỔ TD - NHẠC - HỌA

1. Phạm Thị Vuơng Phi                                  

2. Phạm Thị Vân      

3. Nguyễn Thị Hồng      

4. Nguyễn Đăng Hải - TTCM    

5. Lê Hồng Nghiên