TỔ SỬ - ĐỊA 

1. Nguyễn Văn Hoài                                           

2. Nguyễn Thị Tâm                                          

3. Nguyễn Thị Hoa                                              

4. Nguyễn Hồng Sinh  - TTCM                                     

5. Mai Thị Hồng Nhung                                     

6. Đinh Công Đức                                               

7. Bùi Thị Mỹ