TỔ SINH HÓA

1. cô Phan Thị Kiên Giang
2. thầy Nguyễn Văn Dũng
3. cô Nguyễn Thị Ngân Hà
4. cô Nguyễn Thị Ngại
5. thầy Hà Huy Khánh -TTCM
6. cô Trần Thị Tâm