TỔ LÝ -CÔNG NGHỆ

1. Nguyễn Thị Hồng Nhung - TTCM
2. Nguyễn Thị Sáu
3- Lê Thị Ngọc Giao
4. Hà Thị Tuyết
5- Đỗ Vương Bình