BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Bí thư chi đoàn: thầy Nguyễn Hữu Tân

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN:

1. Thầy Nguyễn Hữu Tân - Bí thư chi đoàn

2. thầy Nguyễn Ngọc Toán - Phó bí thư

3. Thầy Lê Văn Bình - Ủy viên

4. cô Lê Thị Tám

5. cô võ Thị Thu Huyền

6. cô Nguyễn Thị Hương