CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS ĐINH LẠC

1. cô Hà Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn

2. thầy Nguyễn Hữu Tân - Phó chủ tịch

3. Phan Thị Kiên Giang - Ủy viên

4. Trần Thị Thanh Tuyền - Ủy viên

5. Lê Thị Tám - Ủy viên