BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

1. Ông Vũ Khánh Thành - Trưởng ban - ĐT: 0985 252 807

2. ông  - Trần Hữu Tài -Phó ban - ĐT: 01685 011 509

3. ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên - ĐT: 0918 465 331

4. bà Lê Thị Mai - Ủy viên - ĐT: 0915 058 703

5. bà Phạm Thị Trung - ủy viên - ĐT: 01687 130 297

6. bà Ka Kiêm - Ủy viên - ĐT : 0167 862 0045

7. ông Đỗ Đăng Vinh  - Ủy viên - ĐT: 0944 422 055